INAKTIVITET – DEN TICKANDE HÄLSOBOMBEN

Vi håller på att inaktivera oss till döds.

Idag dör fler av inaktivitet och övernäring än av undernäring. Dagens 10-åringar är den första generationen som kommer att dö fem år yngre än sina föräldrar. I USA räknar man att fysisk inaktivitet stod för 5,3 miljoner dödsfall 2013, rökning stod för 5 miljoner. På mindre än två generationer, har fysisk aktivitet minskat med 20% i Storbritannien och 32% i USA. I Kina är nedgången 45% på mindre än en generation.

aaNike-Michelle-Obama-Lets-Move-Designed-to-Move

Fordon, maskiner och teknik gör numera jobbet åt oss. Det vi gör på fritiden kompenserar långt ifrån det vi har förlorat när det kommer till fysisk aktivitet. Förändring måste ske, inte bara ur ett samhälls-hälsoperspektiv utan också ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Fysisk inaktivitet kan sätta hela länders ekonomier i konkurs. Bara i USA, Kina, Indien och Storbritannien kostade fysisk inaktivitet 200 miljarder USD under 2008.

”Fetma uppskattas i dag stå för 6–10 procent av den totala sjukvårdskostnaden i USA och för 2–4 procent i övriga industriländer. De flesta medlemsländer inom EU förutspår en fördubbling av övervikt i befolkningarna fram till 2030. Under samma period beräknas förekomsten av övervikt och fetma öka med 20 respektive 10 procent i Sverige. Därmed förväntas såväl direkta vårdkostnader som indirekta kostnader i form av utgifter för socialförsäkring och produktionsbortfall öka kraftigt i framtiden. ”

childhood obesity

Tyvärr tror jag inte att siffrorna kommer att stämma utan vara mycket högre än beräknat. Historien visar tydligt att den här typen av prognoser tenderar till att spricka. Dessutom är den s.k. ”globaliseringen” precis i sin linda, samtidigt blir vi och utvecklingsländerna rikare och girigare. Konsumtionen ökar exponentiellt i några av världens största länder som Brasilien, Kina och Indien. Visst vore det fantastiskt om vi talade om konsumtion av bra råvaror inom livsmedelsindustrin eller andra typer av produkter och tjänster som främjar fysisk aktivitet på ett hållbart sätt, men så är inte fallet.

Dagens barn hoppar av sport och andra fysiska aktiviteter tidigt. Inom åldrarna 9 -15, har amerikanska och europeiska barns aktivitetsnivå sjunkit med 50-75 procent. 92 procent av barnen i Kina deltar inte i någon form av fysisk aktivitet utanför skolan. Amerikanska tester visar att dessa inaktiva barn presterar 40 procent lägre i skolan än deras aktiva vänner. Idag ses idrott och fysisk aktivitet som frivilligt eller ”utanför läroplanen”, snarare än de kraftfulla satsningar de är.

nike-michelle-obama-designed-to-move

Sveriges Riksdags Utvärderings -och forskningssekretariatet skriver i sin senaste rapport, som publicerades 2013;
”Övervikt och fetma hos barn är en av vår tids största folkhälsoutmaningar. Även om Sverige har klarat sig bra jämfört med andra länder är situationen mycket allvarlig och kan medföra såväl stort lidande som kraftigt ökade kostnader i framtiden. Det råder enighet om att förebyggande åtgärder är nyckeln till att vända utvecklingen. Men det behövs mer kunskap om hur åtgärderna ska utformas för att bli effektiva. Vidare skriver de att det är därför angeläget att utforma och utvärdera nya strategier för förebyggande åtgärder mot fetma, och det pågår stora satsningar inom ramen för EU:s forskningsprogram på området.

LightboxBannerHealthSectorManagement

Men satsningarna som genomförs och pengarna som läggs ner räcker inte till, andra kreativa lösningar måste skapas. T.ex. bör stora, tunga och byråkratiska organisationer inom traditionell idrott förändras, låta sig inspireras och öppna sig för okonventionella samarbeten. Vetenskapen är tydlig. Fysisk aktivitet gör mer än att skapa en god hälsa. Den bidrar till ledarskap, produktivitet och innovation. Det sänker depression och kriminalitet samt ökar utbildnings-och inkomstnivåer. Fysisk aktivitet genererar avkastning till företagen, den släpper loss mänsklig potential, och det är det som driver ekonomin framåt.

1600x900q80

Vem ska förändra den här världen och bryta denna negativa trend? Politiker? Företagsledare? Kända entreprenörer? – Nej, det startar med oss vanliga föräldrar! Lek mer, lek med era barn. Laga mat från grunden, laga mat med era barn. Jag köper inte ”jag har inte tid”- argumentet, ta er tid! Det är den enda tiden värd att spendera.

InaChildren-Physical-Activity

//Norberto Lacourt

SHARE ON